L’imperativo – rozkazovací způsob

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > L’imperativo – rozkazovací způsob
Condizionale passato

L’imperativo – rozkazovací způsob

L’imperativo, neboli rozkazovací způsob v italském jazyce má jasně daná pravidla, která je třeba dodržovat. A proto si je pojďme společně ujasnit, abychom v této gramatice měli jasno.

Tvar slovesa v rozkazovacím způsobu záleží na slovesné třídě (-are, -ere, – ire). Zapamatujme si, že v jednotném čísle (pro 2. a 3.os.) je koncovka rozkazovacího způsobu vždy buď -I nebo -A. V množném čísle (pro 1. a 2.os.) zůstávají tvary stejné jako v normálním oznamovacím způsobu. Pro 1. os. j. č. (io) rozkazovací způsob v praxi neexistuje a pro 3. os. mn. č. (loro) se používá velmi zřídka. Lépe to bude jasné z tabulky níže.

TULEINOIVOILORO
– ARE– A– I– IAMO– ATE– INO
ERE– I– A– IAMO– ETE– ANO
IRE– I– A– IAMO– ITE– ANO

Nicméně, ukažme si tuto tabulku v praxi, na reálných příkladech:

PARLAREVENDERESENTIRE
tu parla!
Lei parli!
noi parliamo!
voi parlate!
loro parlino!
tu vendi!
Lei venda!
noi vendiamo!
voi vendete!
loro vendano!
tu senti!
Lei senta!
noi sentiamo!
voi sentite!
loro sentano!

Pozn.: Slovesná třída -IRE může mít 2 tvary. Klasický tvar a formu -ISC (př. capire – io capisco, tu capisci apod.) – v rozkazovacím způsobu se tato slovesa chovají následovně (př. capire – Tu capisci! Lei capisca! Noi capiamo! Voi capite! Loro capiscano!)

Záporný rozkazovací způsob

Pokud někomu tykáme a potřebujeme použít záporný rozkazovací způsob, použijeme záporku NON + infinitiv:
Non parlare! (Nemluv!)
Non credere! (Nevěř!)
Non partire! (Neodjížděj!)
Non pulire! (Neuklízej!)

Pokud někomu vykáme, tak se záporný rozkazovací způsob liší od kladného pouze tím, že přidáme před významové sloveso záporku NON + klasický (kladný) rozkazovací tvar pro danou osobu:
Non parli! (Nemluvte!); Non parliamo! (Nemluvme!); Non parlate! (Nemluvte!); Non parlino! (Ať nemluví!)
Non creda! (Nevěřte!); Non crediamo! (Nevěřme!); Non credete! (Nevěřte!); Non credano! (Ať nevěří!)
Non parta! (Neodjíždějte!); Non partiamo! (Neodjíždějme!); Non partite! (Neodjíždějte!); Non partano! (Ať neodjíždějí!)
Non pulisca! (Neuklízejte!); Non puliamo! (Neuklízejme!); Non pulite! (Neuklízejte!); Non puliscano! (Ať neuklízejí!)

Rozkazovací způsob zvratných sloves

Pokud váháte jak se chová rozkazovací způsob se zvratnými slovesy, tak ty se řídí stejnými pravidly, jako osobní zájmena u osobních sloves:
sedersi: Siediti!/Non sederti! (tu), Sedetevi!/Non sedetevi! (voi), Si sieda!/Non si sieda! (Lei)
lavarsi: Lavati! Non lavarti! (tu), Lavatevi! Non lavatevi! (voi), Si lavi!Non si lavi! (Lei)

Nepravidelná slovesa v rozkazovacím způsobu

Avšak ani v této gramatické části se nevyhneme několika nepravidelným slovesům, která mají v rozkazovacím způsobu svůj specifický tvar:

TULEINOIVOI
AVEREabbiabbiaabbiamoabbiate
ESSEREsiisiasiamosiate
ANDAREva‘ (vai)vadaandiamoandate
DAREda‘ (dai)diadiamodate
DIREdi‘dicadiciamodite
FAREfa‘ (fai)facciafacciamofate
SAPEREsappisappiasappiamosappiate
STAREsta‘ (stai)stiastiamostate
TENEREtienitengateniamotenete
USCIREesciescausciamouscite
VENIREvienivengaveniamovenite
VOLEREvoglivogliavogliamovogliate

Používání rozkazovacího způsobu

S rozkazovacím způsobem se setkáváte na mnoha místech a při různých příležitostech, aniž byste si to kolikrát uvědomili.

  • dávání instrukcí – př. Vai dritto e al terzo semaforo gira a sinistra.
  • dávání rad – př. Se ti senti male, vai dal medico!
  • nabádání, pobízení – př. Venite al cinema anche voi! (Pojďte do kina i vy!)
  • silné přesvědčení – př. Compra la macchina. Il prezzo è perfetto!
  • veřejné vyhlášky, upozornění – př. Per informazioni, chiamate il numero di telefono 723 123 321.
  • reklama (přesvědčení nebo pozvání) – př. Per avere la vacanza splendida, prenotatela con la nostra agenzia di viaggi!
  • zdvořilostní oslovení – př. Scusi! Saprebbe dirmi dov’è la prossima fermata?

Osobní zájmena a zájmenné částice s rozkazovacím způsobem

V tomto případě se osobní zájmena a zájmemnné částice připojují ke slovesu v rozkazovacím způsobu:

– Portami le scarpe. (Přines mi boty.)
– Parliamone con i nostri amici. (Popovídejme si o tom s našimi kamarády.)
– Andiamoci. (Pojďme tam.)

V případě nepravidelných sloves andare, dare, dire, fare a stare se v jednotném čísle (tu) zdvojuje počáteční souhláska (c, m, l, t) po jednoslabičném tvaru u připojených zájmen:

andare: Vacci. (Jdi tam.)
dare: Dammelo. (Dej mi to.); Daccelo. (Dej nám to.); Dallo a Lucia. (Dej to Lucii.)
dire: Dimmi. (Pověz mi.); Diccelo. (Řekni nám to.); Dillo. (Řekni to.)
fare: Fallo. (Udělej to.); Faccelo. (Udělej nám to.) Fammi il piacere. (Buď tak laskav.), Fatti vedere qualche volta. (Ukaž se někdy.)
stare: Stammi bene. (Měj se dobře.)

V množném čísle (noi, voi) a pro připojená osobní zájmena ve 3. osobě se souhlásky u připojených zájmen nezdvojují:

andare: Andiamoci. (Pojďme tam.)
dare: Datemelo. (Dejte mi to.); Daglielo. (Dej jí/mu to.); Diamoglielo. (Dejme jí/mu to).
dire: Diglielo. (Řekni mu/jí to.); Ditelo. (Řekněte to.); Diciamolo. (Řekněme to.)
fare: Faglielo. (Udělej mu/jí to.); Fatecelo. (Udělejte nám to.); Facciamolo. (Udělejme to.); Fatevi vedere qualche volta. (Ukažte se někdy.)


 

A teď, když už víme, jak to celé funguje, si můžeme procvičit rozkazovací způsob v krátkém testu zde.

Článek „L’imperativo – rozkazovací způsob“ a další zajímavé články týkající se italské gramatiky najdete zde.
Sledujte nás také na našem facebooku.

Sdílej na