Přítomný čas v italštině – Il presente (-are, -ere, -ire)

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Přítomný čas v italštině – Il presente (-are, -ere, -ire)
Condizionale passato

Přítomný čas v italštině – Il presente (-are, -ere, -ire)

Přítomný čas v italštině (Il presente) je základním slovesným časem, který se naučíme používat. Vyjadřujeme jím současný a stále platný děj, který se děje a probíhá v přítomnosti, vyjadřuje obvyklou činnost a/nebo když mluvíme o krátké budoucnosti (to, ale pouze v hovorovém jazyce).

Použití přítomného času (Il presente) v italském jazyce

 • pro probíhající děj v přítomnosti (př. Vado a fare la spesa. – Jdu nakoupit.)
 • pro stále platný děj (př. Mi chiamo Veronika. – Jmenuji se Veronika.)
 • vyjadřujeme-li obvyklou činnost (př. Lavoro in un’agenzia di viaggi. – Pracuji v cestovní kanceláři.)
 • pro vyjádření děje v budoucnosti /pouze v hovorovém jazyce/ (př. Lavora domani. – Zítra pracuje.)

Slovesa v italštině jsou rozdělena to tří skupin:

 • končící na -ARE
 • končící na -ERE
 • končící na -IRE

Většina sloves se časuje pravidelně. Časují se tak, že odtrhneme koncovku slovesa (-are, -ere, -ire) a nahradíme ji koncovkami pro přítomný čas. Prohlédněte si následující tabulku koncovek:

Koncovky pro časování pravidelných sloves -ARE, -ERE, -IRE

-ARE-ERE-IRE
io-O-O-O
tu-I-I-I
lui, lei, Lei-A-E-E
noi-IAMO-IAMO-IAMO
voi-ATE-ETE-ITE
loro-ANO-ONO-ONO

V praxi to pak vypadá následovně:

PARLARE

 • PARLO
 • PARLI
 • PARLA
 • PARLIAMO
 • PARLATE
 • PARLANO

RISPONDERE

 • RISPONDO
 • RISPONDI
 • RISPONDE
 • RISPONDIAMO
 • RISPONDETE
 • RISPONDONO

DORMIRE

 • DORMO
 • DORMI
 • DORME
 • DORMIAMO
 • DORMITE
 • DORMONO

Pozor! Do některých sloves končících na -IRE se vkládá mezi kmen a koncovku -ISC. Platí to pouze pro 1., 2., 3. os j.č. a 3. os. mn.č. Celá koncovka pak vypadá následovně:

io-ISCO
tu-ISCI
lui, lei, Lei-ISCE
noi-IAMO
voi-ITE
loro-ISCONO

PREFERIRE

 • PREFERISCO
 • PREFERISCI
 • PREFERISCE
 • PREFERIAMO
 • PREFERITE
 • PREFERISCONO

Ve slovníku jsou tato slovesa vyznačena. Jedná se zejména o tato slovesa:

 • CAPIRE
 • COSTRUIRE
 • CHIARIRE
 • FINIRE
 • PREFERIRE
 • PULIRE
 • SPEDIRE
 • UNIRE
 • ecc.

Poznámky:

Při časování sloves končících na -giare a -ciare musíme vynechat „i“ před koncovkami, které začínají na „e“ a „i“ (mangiare – tu mangi)
U sloves končících na –care a –gare musíme v 2.os.j.č. a v 1.os.mn.č. přidat písmeno „h“, aby se výslovnost četla tvrdě a nikoli měkkce (io cerco, tu cerchi, lei/lui/Lei/ cerca, noi cerchiamo, voi cercate, loro cercano)


 

Nepravidelná slovesa v italském jazyce v přítomném čase

Možným úskalím mohou být nepravidelná slovesa. Ta se časují jiným způsobem a je potřeba se je naučit zpaměti.

Nejdůležitější slovesa jsou ESSERE (být) a AVERE (mít):

ESSERE

ioSONO
tuSEI
lui, lei, LeiÈ
noiSIAMO
voiSIETE
loroSONO

AVERE

ioHO
tuHAI
lui, lei, LeiHA
noiABBIAMO
voiAVETE
loroHANNO

Mezi nejpoužívanější nepravidelná slovesa patří tato. Jejich časování naleznete ve článku „Časování italských nepravidelných sloves v přítomném čase“.

ANDARE (jít)
APRIRE (otevřít)
AVERE (mít)
BERE (pít)
CAPIRE (rozumět)
CERCARE (hledat)
CHIUDERE (zavřít)
CONOSCERE (znát)
DARE (dávat)
DIRE (říkat)
DOVERE (muset)
ESSERE (být)

FARE (dělat)
FINIRE (skončit)
GIOCARE (hrát si)
LEGGERE (číst)
METTERE (dát)
PAGARE (platit)
PIACERE (líbit se)
POTERE (moci)
PRENDERE (vzít, brát)
PROPORRE (navrhnout)
RIMANERE (zůstat)
SALIRE (jít nahoru, nastoupit)

SAPERE (vědět)
SCEGLIERE (vybrat)
SCRIVERE (psát)
SPEGNERE (vypnout)
STARE (zůstat, být)
TENERE (držet, mít)
TRADURRE (překládat)
TRARRE (kreslit)
USCIRE (odejít)
VEDERE (vidět)
VENIRE (přijít)
VOLERE (chtít)


 

Pomocná slovesa v italském jazyce v přítomném čase

Speciální formou nepravidelných sloves jsou pomocná slovesa DOVERE (muset), POTERE (moci) a VOLERE (chtít). Používá se za nimi infinitiv. V tabulce níže jsou uvedeny jejich tvary v přítomném čase:

DOVERE

DEVO
DEVI
DEVE
DOBBIAMO
DOVETE
DEVONO

POTERE

POSSO
PUOI
PUÒ
POSSIAMO
POTETE
POSSONO

VOLERE

VOGLIO
VUOI
VUOLE
VOGLIAMO
VOLETE
VOGLIONO


 

Použití příslovečného určení času

Mluvíme-li o zvyku nebo o něčem, co se pravidelně opakuje, použijeme v přítomném čase příslovečné určení času: sempre, quasi sempre, spesso, qualche volta, ogni tanto, due volte alla settimana, di solito, molto raramente, quasi mai, mai ecc.

Pozice příslovečného určení času není fixní. V některých případech záleží na tom, které příslovce použijeme. Např. sempre dáváme za významové sloveso. Ostatní slovesa mohou stát i jinde – na začátku, na konci, nebo také za slovesem.

S quasi mai a mai je třeba použít také záporku NON (Non si sveglia mai presto di domenica).

Přítomný čas si můžete procvičit v krátkém testu zde.

Novinka: Další testy na přítomný čas naleznete zde.

Nezapomeňte nás také sledovat na facebooku.

Sdílej na