Osobní zájmena ve 4. pádě (Pronomi diretti)

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Osobní zájmena ve 4. pádě (Pronomi diretti)
Condizionale passato

Osobní zájmena ve 4. pádě (Pronomi diretti)

Použití osobních zájmen ve 4. pádě

V českém jazyce můžeme všechny předměty i osoby nahradit osobním zájmenem. Stejně tomu tak je i v italském jazyce. Přímá osobní zájmena ve 4. pádě v italštině:

  • nahrazují předmět či objekt (podstatná jména)
  • nahrazují osoby
  • pomocí tvaru „LO“ můžeme vyjádřit „TO“

Ptáme se na ně otázkou „KOHO? CO?“ Ale pozor, jasné „koho? co?“ v češtině nemusí znamenat hned použití osobního zájmena ve 4. pádě, a naopak.

Luca, mi senti?Ragazze, ci sentite?
Sì, ti sento.Sì, vi sentiamo.
Vedi il cameriere? Sì, lo vedo.Vedete i suoi libri? Sì, li vediamo.
Vedi Lucia? Sì, la vedo.Vedete le sue borse? Sì, le vediamo.
Mi vede? Sì, La vedo.

Důležité je zapamatovat si, že pro první a druhou osobu jednotného a množného čísla použijeme zájmena mi, ti, ci, vi a pro třetí osobu jednotného a množného čísla lo, la, li, le. Zdvořilostní forma je vždy La.

Pomocí „lo“ můžeme vyjádřit všeobecné „to„:
– Sapete che il signor Rossi è a Praga? – Sì, lo sappiamo. (Víte, že pan Rossi je v Praze? – Ano, víme to.)
– Sai chi porta la torta alla festa? – No, non lo so. (Víš kdo přinese dort na oslavu? Ne, nevím to.)


 

Postavení osobního zájmena

Osobní zájmeno stojí většinou před slovesem. To platí i pro věty tázací a záporné.
– Maria ha un nuovo ragazzo, ma io non lo vedo ancora.
Mi aspetta?
– Sei qui? Non ti vedo.

V případě dvou sloves se ale může pozice zájmena změnit:
Ci voglio conoscere. – Voglio conoserci.
La dobbiamo vedere. – Dobbiamo vederla.
Ti possiamo aiutare? – Possiamo aiutarti?

Také slovo ecco (tady) patří do této skupiny osobních zájmen:
Dov’è la borsa? Eccola. – Kde je kabelka? Tady je.
Eccoti qui. – Tady jsi./Tady tě máme.
Eccovi qui. – Tady jste./Tady vás máme.


 

Nejčastější italská slovesa, se kterými se pojí osobní zájmena ve 4. pádě

AIUTARE (pomoci někomu)STUDIARE (studovat někoho/něco)
AMARE (milovat někoho/něco)SUONARE (hrát si s něčím)
ASCOLTARE (poslouchat někoho/něco)SVEGLIARE (budit někoho)
ASPETTARE (čekat na někoho/něco)TAGLIARE (řezat/krájet něco)
BACIARE (políbit někoho/něco)TROVARE (najít někoho/něco)
CAMBIARE (změnit někoho/něco)VISITARE (navštívit někoho/něco)
CERCARE (hledat někoho/něco)
CHIAMARE (volat někoho)AVERE* (mít někoho/něco)
COMINCIARE (začít něco)BERE* (pít něco)
DESIDERARE (toužit po někom/něčem)CHIUDERE* (zavřít něco)
DIMENTICARE (zapomenout na někoho/co)COMBATTERE (prát se s někým/něčím)
FERMARE (zastavit někoho/něco)CONOSCERE* (znát někoho/něco)
FREQUENTARE (účastnit se něčeho)DECIDERE (rozhodnout se pro něco)
FUMARE (kouřit něco)METTERE* (dát něco)
GIRARE (otočit něčím)PERDERE (ztratit někoho/něco)
GUADAGNARE (získat něco)RICEVERE (obdržet někoho/něco)
GUARDARE (dívat se na někoho/něco)SAPERE* (vědět něco)
GUIDARE (řídit někoho/něco)SCEGLIERE* (vybrat někoho/něco)
IMPARARE (učit se něco)SCONFIGGERE (porazit někoho/něco)
INIZIARE (začít něco)SPEGNERE* (vypnout něco)
INVITARE (pozvat někoho)SPENDERE (strávit něco)
LAVARE (umýt někoho/něco)TENERE* (mít někoho/něco)
MANGIARE (jíst něco)UCCIDERE (zabít někoho)
MIGLIORARE (zlepšovat něco)VEDERE* (vidět někoho/něco)
PARCHEGGIARE (parkovat něco)VINCERE* (vyhrát něco)
PREGARE (modlit se za někoho)
PRENOTARE (zamluvit si něco)APRIRE* (otevřít něco)
PRONUNCIARE (vyslovovat něco)CAPIRE* (chápat někoho/něco)
RINGRAZIARE (děkovat někomu)FINIRE* (skončit něco)
SALUTARE (zdravit někoho)PULIRE (čistit/uklízet něco)
SBAGLIARE (udělat chybu v něčem)SEGUIRE (následovat někoho/něco)
SCUSARE (omluvit se/prominout někomu)SENTIRE (cítit někoho/něco)
SPOSARE (vzít si někoho/něco)

* Slovesa označená hvězdičkou jsou nepravidelná. Časování většiny těchto a dalších nepravidelných sloves v přítomném čase naleznete zde a v minulém čase zde.

Poznámka: V minulém čase se chová zájmeno podobně (info naleznete ve článku zde). Ke zkrácení dochází pouze při použití pomocného slovesa a jen v jednotném čísle.

Osobní zájmena ve 4. pádě si můžete procvičit v krátkém testu zde.

Sdílej na